Tobakksdirektivet 2016

E-sigaretter baserer seg på vanndamp og ikke på tobakk, og skulle derfor ikke vært omfattet av Tobakksdirektivet. Det gjør det like fullt, og det er derfor nødvendig med en utredning og en presisering av hva EUs Tobakksdirektiv egentlig går ut på.

Bakgrunnen for tobakksdirektivet

Europaparlamentet og dets underavdelinger vedtar direktiver som skal implementeres i EU- og EØS-land.

 • I 2001 ble EUs første tobakksdirektiv vedtatt.
 • 3. april 2014 ble Direktiv 2014/40/EU om tobakks- og tobakksrelaterte produkter vedtatt, og dette erstattet tobakksdirektivet fra 2001.

Det er norske lover som gjelder i Norge, ikke EU-direktiver. Det har vært alminnelig i over 20 år å endre norske lover, slik at disse stemmer overens med EU-direktivene. Endringene av norske lover skjer fortløpende og så fort et nytt EU-direktiv har blitt vedtatt.

I Norge er det Tobakksskadeloven av 9. mars 1974 nr. 14 med forskrifter som regulerer omsetning og markedsføring av tobakksprodukter og tobakksrelaterte produkter. Denne loven må oppdateres slik at den blir i henhold til Direktiv 2014/40/EU.

Konsekvenser av Direktiv 2014/40/EU

Direktiv 2014/40/EU får en rekke praktiske konsekvenser for Norge. Direktiv 2014/40/EU trår i kraft 20. mai 2016 og får blant annet følgende konsekvenser for norsk lovgivning1:

 • Større helseadvarsler på røyketobakk
 • Tekstadvarselen på røykfri tobakk skal stå på begge sider av pakningen
 • Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter, samt krav om ingrediensrapportering
 • Forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk.
 • Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av slike villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
 • Felles sikkerhetsmerke og sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk.
 • Forbud mot fjernsalg. Direktivet åpner derfor for at landene kan forby fjernsalg for tobakksvarer. Hvis ikke må det innføres et nasjonalt registreringssystem for virksomheter som driver fjernsalg.
 • Nytt regelverk for e-sigaretter. Import og salg av e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever i utgangspunktet av omsetning av e-sigaretter skjer i henhold til direktivet, og etablerer dermed et helt nytt produktregelverk, herunder regler for tilsyn, markedsovervåking, salg av produktene.
 • Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet.
 • Produsenter og importører av nye tobakksvarer skal etter direktivet melde slike produkter til myndighetene før de kan settes på markedet. Landene kan selv avgjøre om myndighetene skal godkjenne produktet før det kan selges. Norge har i dag et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.