Tobakksdirektivet 2016

E-sigaretter baserer seg på vanndamp og ikke på tobakk, og skulle derfor ikke vært omfattet av Tobakksdirektivet. Det gjør det like fullt, og det er derfor nødvendig med en utredning og en presisering av hva EUs Tobakksdirektiv egentlig går ut på.

Bakgrunnen for tobakksdirektivet

Europaparlamentet og dets underavdelinger vedtar direktiver som skal implementeres i EU- og EØS-land.

 • I 2001 ble EUs første tobakksdirektiv vedtatt.
 • 3. april 2014 ble Direktiv 2014/40/EU om tobakks- og tobakksrelaterte produkter vedtatt, og dette erstattet tobakksdirektivet fra 2001.

Det er norske lover som gjelder i Norge, ikke EU-direktiver. Det har vært alminnelig i over 20 år å endre norske lover, slik at disse stemmer overens med EU-direktivene. Endringene av norske lover skjer fortløpende og så fort et nytt EU-direktiv har blitt vedtatt.

I Norge er det Tobakksskadeloven av 9. mars 1974 nr. 14 med forskrifter som regulerer omsetning og markedsføring av tobakksprodukter og tobakksrelaterte produkter. Denne loven må oppdateres slik at den blir i henhold til Direktiv 2014/40/EU.

Konsekvenser av Direktiv 2014/40/EU

Direktiv 2014/40/EU får en rekke praktiske konsekvenser for Norge. Direktiv 2014/40/EU trår i kraft 20. mai 2016 og får blant annet følgende konsekvenser for norsk lovgivning1:

 • Større helseadvarsler på røyketobakk
 • Tekstadvarselen på røykfri tobakk skal stå på begge sider av pakningen
 • Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter, samt krav om ingrediensrapportering
 • Forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk.
 • Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av slike villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
 • Felles sikkerhetsmerke og sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk.
 • Forbud mot fjernsalg. Direktivet åpner derfor for at landene kan forby fjernsalg for tobakksvarer. Hvis ikke må det innføres et nasjonalt registreringssystem for virksomheter som driver fjernsalg.
 • Nytt regelverk for e-sigaretter. Import og salg av e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever i utgangspunktet av omsetning av e-sigaretter skjer i henhold til direktivet, og etablerer dermed et helt nytt produktregelverk, herunder regler for tilsyn, markedsovervåking, salg av produktene.
 • Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet.
 • Produsenter og importører av nye tobakksvarer skal etter direktivet melde slike produkter til myndighetene før de kan settes på markedet. Landene kan selv avgjøre om myndighetene skal godkjenne produktet før det kan selges. Norge har i dag et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

 

Flere og flere er enige om at bruk av e-sigaretter er ufarlig

Flere og flere er enige om at bruk av e-sigaretter er ufarlig

28 April 2016

The Royal Society of Public Health, heretter omtalt som RSPH, tar vel imot den nye undersøkelsen gjort av «The Royal College of Physicians, (RCP)», som anerkjenner at e-sigaretter tilbyr en i mye større grad, ett tryggere alternativ til tobakk – og som for mange kan være ett brukbart røykeslutt-virkemiddel.

Helt siden e-sigaretter kom på markedet midt på 2000tallet, har populariteten blandt disse produktene vokst veldig raskt, med ett estimert antall brukere rundt 2.6 millioner mennesker i Storbritania. Det må dog sies at e-sigarettbruk ikke har vært helt uten kontroverser – med noen spørsmål angående tryggheten og den langsiktige påvirkningen av å bruke disse produktene.

Nylige funn indikerer at bruken av e-sigaretter bare har en liten prosentdel av risikoen som er forbundet med å røyke tobakk, mest grunnet fraværet av det store flertallet av giftige stoffer – 4000 i tallet, som man får i seg via tobakksprodukter. En undersøkelse, sluppet for 1 år siden av «Public Health England», estimerer at e-sigaretter er rundt 95% mindre skadelig enn tobakksrøyking.

Som rapporten anerkjenner, så er det veldig viktig at det fortsettes å følge med på bevisene som dukker opp i forbindelse med undersøkelser, spesielt med hensyn på langsiktig innvirkning ved bruk av e-sigaretter, men slik som det står idag, er ikke bekymringene som er knyttet opp mot e-sigaretter støttet av noen beviselige funn.

For veldig mange, så har e-sigaretter blitt ett slags førstevalg når det gjelder røykeslutt, med stadig flere som velger nettopp e-sigaretter for å prøve å slutte, eller hvertfall redusere bruken av tobakk, men som rapporten dikuterer, så er det viktig at vi forsikrer om at den skade-reduserende virkningen av e-sigaretter ikke «Forstyrres» av uhensiktsmessige reguleringer.

Shirley Cramer, konsernsjef av RSPH, fortalte: «Å redusere andelen røykere har vært en av de store utfordringene det siste tiåret – store innsatser fra både helse-arbeidere og staten i seg selv har oppnådd gode resultater, men der er fremdeles mer arbeid som må gjøres»

Den største grunnen til helbredbare og forebyggbare sykdommer, og tilogmed død i Storbritania – med ett skremmende tall på 100 000 mennesker som dør hvert år – er fremdeles skyldt av røyking. Samtidig som ve forstetter å være flittige i å følge med på fakta og undersøkelser om e-sigaretter, er det viktig å fokusere på muligheten e-sigaretter gir oss som samfunn, og promotere de som tryggere kilder til nikotin, og tilogmed som ett potensielt verktøy for å hjelpe deg til å slutte å røyke. Det tjuende århundre har hatt sin suksess i å redusere røyking mange prosenter. Hvis vi legger til e-sigaretter i regningen, kan måloppnåelsen for det tjueførste århundre, være å fjerne røyk og dens tobakk helt og holdent fra samfunnet vårt!

«Nikotin er ikke mer helseskadelig enn koffein»

«Undersøkelsen tyder på at folk flest har for lite allmennkunnskap om nikotin: Ni av ti tror for eksempel at nikotin er helseskadelig.»

– The Royal Society for Public Health i Storbritannia

«The Royal Society for Public Health» (RSPH) er en uavhengig, veldedig organisasjon som arbeider for folkehelsa i Storbritannia.

En rapport fra RSPH1 viser at røykere gjerne velger noe annet enn tradisjonelle sigaretter, så lenge de alternative produktene inneholder nikotin2.

Tobakk inneholder nikotin, sammen med mange andre forskjellige kjemikalier. Nikotin i seg selv – isolert – er relativt uskadelig. Nikotin er imidlertid skadelig i sigaretter, aller mest på grunn av at nikotin blir blandet med mange andre skadelige kjemikalier som tjære og arsenikk. Nikotin, som i seg selv er veldig avhengighetsskapende, er en av hovedårsakene til at folk blir avhengig av røyk.

Elektroniske sigaretter og nikotinerstatning som tyggegummi, «halspastiller» og nikotinplaster inneholder nikotin, men inneholder derimot ikke de andre skadelige stoffene som finnes i tradisjonelle sigaretter.

RSPH har publisert en undersøkelse der det fremgår at 90% av deltakerne fremdeles oppfatter nikotin som «det skadelige stoffet». RSPH ønsker å fremme tiltak som gjør det enklere for røykere å få tak i nikotinprodukter, primært for at dagens røykere skal velge andre nikotinprodukter i stedet for å bruke tobakk.

nikotin

De fleste gir nikotin skylden for at tobakk er så farlig, viser en britisk undersøkelse.

Tiltak nummer 1: Opprette røykesoner i pubber og barer

RSPH ønsker å innføre en bestemt «røykesone»3 i eksempelvis puber, barer og på skoler. Denne røykesonen skal være adskilt fra resten av lokalet. I denne sonen er det tillatt å bruke e-sigaretter, samtidig som det er forbudt å bruke tradisjonelle sigaretter.

Undersøkelsen viser at dersom røyking ble forbudt utenfor puber og barer, ville 50% av de som deltok i undersøkelsen i større grad oppsøke de pubene og barene som har tatt i bruk slike soner. Hver tredje deltaker i undersøkelsen som samtidig røyker, oppga at han/hun sannsynligvis ville bytte til e-sigaretter eller prøve å bytte til andre nikotinerstatninger (som for eksempel nikotinplaster eller nikotintyggis).

Tiltak nummer 2: Selge e-sigaretter der tobakk selges i dag

Flere ville bytte ut tobakken med e-sigaretter dersom e-sigaretter ble solgt på samme sted som tobakk selges i dag. Bare 3 av 134 butikker med tobakk tilgjengelig, hadde i tillegg nikotinerstattere tilgjengelig. Dette betyr altså at røykere ikke har noe annet reellt valg enn å la være å kjøpe tobakk. Et alternativ svært få velger.

RSPH foreslår obligatorisk salg av nikotinerstattere (plaster, tyggis, e-sigaretter) i butikker der det selges tobakk.

En studie avslører at færre enn 0,5% av dagligvarebutikker selger nikotinerstattere. Rundt 70% i undersøkelsen svarer at de støtter et obligatorisk salg av av nikotin-erstattere og lignende produkter.

Tiltak nummer 3: Sertifisering av e-sigarettbutikker

Sertifisering av de som selge av sigaretter, slik at kommunene kan inndra lisensen til de butikkene som ikke følger loven, som for eksempel aldersgrenser og reklameforbud.

Tiltak nummer 4: Ikke kalle det «e-sigaretter»

Ikke kall det «e-sigarett», «el-sigarett» eller «elektronisk sigarett». Man må rett og slett kalle det noe helt annet, for eksempel «nikotinpiper» eller «dampepiper» for å distansere produktene fra sigaretter.

Shirley Cramer, konsernsjef hos RSPH sier:

«Over 100,000 mennesker dør årlig av tobakksrelaterte lidelser i Storbritannia. Selv om vi har tatt viktige skritt for å redusere røyking i befolkningen, viser undersøkelser at én av fem fortsatt røyker, til tross for tiltakene som gjøres. De fleste røyker av gammel vane – og for å få den følelsen som nikotin gir. Aller helst – selvfølgelig – skulle vi ønske at folk valgte å ikke røyke – men i forsøket på å redusere tobakksskadene i samfunnet vil det å bruke tryggere varianter av nikotinkilder som nikotinerstattere og e-sigaretter, være effektivt for å hjelpe folk der ute å slutte.

Dersom folk heller valgte å bruke nikotin i stedet for tobakk ville det gjort enorme forskjeller for folkehelsa.

Selvfølgelig er det også problemer knyttet til å være avhengig av nikotin, men dette vil kunne hjelpe oss vekk fra problemet med å være avhengig av mange forskjellige stoffer som alle er skadelig for oss, til å bare ha ett eneste stoff som er mindre helseskadelig å tenke på – nikotinet – som i tillegg heller ikke er så ulikt koffeinavhengighet.»

Pressemeldingen fra RSPH er publisert her:

For mer informasjon: